دیگ بخار10000 کیلوگرم

دیگ بخار10000 کیلوگرم و فشار کار 10بار به شرح ذیل است. دیگ بخار از نوع سه پاس طرح انگلیسی میباشد. که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد

دسته: