دیگ بخار150 کیلوگرم

دیگ بخار150کیلوگرم و فشار کار 5 بار است.دیگ بخار از نوع دوپاس آتش برگشت طرح اراکی میباشد. که دارای نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد

دسته: