دی اریتور

دی اریتور (Deaerator) دستگاهی است برای حذف اکسیژن آب و پیش گرمایش آب برای ورود به بویلر استفاده میشود.دی اریتور یا هوازدا در صنایع بسیاری کاربرد دارد.

دسته: