نوارنقاله شیبدار

نوارنقاله شیبدار برای جابجایی بمنظور تغییر سطح کالا مورد استفاده قرار میگیرد. بعنوان مثال برای انتقال از یک دستگاه از سطح یکمتری از زمین به یک مخزن در سطح بالاتر و ارتفاع سه متری از زمین.