نوارنقاله غلطکی

نوارنقاله غلطکی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

یکی از کاربردهای این نقاله جابجایی بارهای سنگین در انبارها و کارخانه جات است.