کنترل و توزین

دستگاه کنترل و توزین در اکثر خطوط تولید مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه باعث افزایش بهداشت و سرعت تولید میشود.